คำประกาศด้านกฎหมาย

ประกาศด้านกฎหมาย

ข้อมูลบางอย่างในเว็บไซต์นี้อาจไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นนับตั้งแต่ที่ได้ออกสู่ท้องตลาด อุปกรณ์บางอย่างที่อธิบายหรือ แสดงไว้อาจมีให้เฉพาะในบางประเทศ หรืออาจมีให้ในราคาพิเศษ เท่านั้น ก่อนทำการสั่งซื้อ โปรดสอบถามข้อมูลล่าสุดจากตัวแทนจำหน่ายของ Volvo ของท่าน ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา, สี, วัสดุ, ข้อกำหนดรายละเอียด และรุ่น ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

โหลดสูงสุดของรถ

หากน้ำหนักรวมของรถเปลี่ยนแปลงไป เช่น เนื่องจากติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่มีน้ำหนักมาก โหลดสูงสุดก็จะลดลง โดยปกติ น้ำหนักของอุปกรณ์เสริมจะระบุไว้ในแคตาล็อก นอกจากนี้ ให้อ่านคู่มือสำหรับเจ้าของรถเพื่อดูข้อกำหนดรายละเอียด

ไม่มีการรับประกันหรือการเป็นตัวแทน

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้แสดงไว้ "ตามที่เป็น" ไม่ว่าในกรณีใด Volvo Cars จะไม่รับผิดต่อคู่ความใดๆ หรือความเสียหายทางตรง, ความเสียหายทางอ้อม, ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง จากการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือลิงค์เว็บไซต์อื่นที่รวมอยู่ด้วย รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึง การสูญเสียประโยชน์, การทำให้ธุรกิจชะงัก, การสูญเสียโปรแกรม หรือ ข้อมูลอื่นๆ ในระบบจัดการสารสนเทศของท่าน หรืออื่นๆ แม้ว่าเราได้รับคำแนะนำอย่างชัดเจน เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

Volvo Cars ไม่ให้การรับประกันและ/หรือเป็นตัวแทนสิ่งใดก็ตามเกี่ยวกับเว็บไซต์ อื่นใดซึ่งท่านอาจเข้าใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซึ่งจัดไว้ให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้หมายความว่า Volvo Cars เห็นพ้องหรือยอมรับต่อความรับผิดชอบใดๆ สำหรับ เนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์นั้น นอกจากนี้ ท่านต้องรับผิดชอบในการป้องกัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านเลือกใช้งานปราศจากไวรัส เวิร์ม, โทรจัน หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นอันตรายด้วยตนเอง

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ความไม่แม่นยำทางเทคนิคหรือความผิดพลาด ด้านตัวอักษร ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีข้อผูกพันใดๆ

ข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้อาจมีการอ้างอิงหรือการอ้างอิงโยง ไปยังผลิตภัณฑ์, บริการ ฯลฯ ของ Volvo Cars ที่ไม่ได้ประกาศหรือมีให้ในประเทศ ของท่าน
ความแม่นยำของข้อมูลนั้นไม่สามารถรับประกันได้ โดยเฉพาะเนื่องจากข้อมูลนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ การมีข้อกำหนดเฉพาะหรือข้อมูลอ้างอิงที่มีอยู่ ไม่ได้หมายความว่า Volvo Cars มีความประสงค์จะประกาศให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, บริการ ฯลฯ นั้นๆ ในประเทศของท่าน ติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของท่านเพื่อขอรับรายละเอียดที่สมบูรณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ฯลฯ ซึ่งอาจมีให้ท่านและเพื่อสั่งซื้อ

ข้อคิดเห็น, คำถาม หรือคำแนะนำ

โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ, คำแนะนำที่ไม่ได้ร้องขอ, ความคิด หรือการเสนออื่นๆ จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่ถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ การส่งข้อมูล หรือข้อความใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมให้อนุญาตที่ไม่จำกัดและไม่สามารถเรียกร้องคืนได้แก่ Volvo Cars ในการใช้, ผลิตซ้ำ, แสดง, ดำเนินการ ดัดแปลง, ส่ง และเผยแพร่ข้อความหรือข้อมูลเหล่านั้น และท่านยอมรับด้วยว่า Volvo Cars มีอิสระในการใช้ความคิด, แนวคิด, ความรู้ หรือเทคนิคที่ท่านส่งให้เราเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม

ซอฟต์แวร์เฉพาะที่มีให้ในเว็บไซต์

ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่อาจมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ ("ซอฟต์แวร์") เป็นผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Volvo Cars และ/หรือผู้จัดหาสินค้าของ Volvo Cars

การใช้งานซอฟต์แวร์เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้งานจริง (ถ้ามี) ซึ่งมากับหรือรวมอยู่กับซอฟต์แวร์ ("ข้อตกลงการอนุญาต") นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงการอนุญาต ซอฟต์แวร์มีให้ สำหรับการดาวน์โหลดเพียงครั้งเดียว เพื่อการใช้งานโดยผู้ใช้งานจริง การผลิตซ้ำหรือการเผยแพร่ซ้ำ ซอฟต์แวร์ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงการอนุญาตอาจเป็นผลให้มีโทษ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา

โดยไม่จำกัดเฉพาะ การนำ, การคัดลอก หรือการผลิตซ้ำซอฟต์แวร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ หรือสถานที่อื่นใด เพื่อการผลิตซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำอีกทอดหนึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดเจน

ซอฟต์แวร์ได้รับการรับรอง ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลง การอนุญาตเท่านั้น เว้นแต่ได้รับการรับรองในข้อตกลงการอนุญาต โดยหนังสือฉบับนี้ Volvo Cars ปฏิเสธ การรับรองและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ รวมถึงการรับรองและเงื่อนไข ที่แสดงทั้งหมดเกี่ยวกับความสามารถทางการค้า, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ, ชื่อ และไม่เป็นการละเมิด