Larm, allmän beskrivning

Exkl. IL

Volvo Guard Larm System är ett avancerat fjärrstyrt larmsystem, speciellt utvecklat för bilen.

Larmsystemet är helt integrerat med elsystemet i bilen och ger därigenom hög tillförlitlighet. Larmet kan konfigureras enligt marknadskrav och är konstruerat för att uppfylla alla försäkrings- och lagkrav.

Fakta & fördelar

 • Roterande koder skickas från fjärrnyckeln för att förhindra att obehöriga personer kopierar nyckelkoderna

 • Fjärrlåsnyckeln aktiverar/avaktiverar larmet samtidigt som den låser/låser upp bilen

 • Räckvidd 100 m

 • Ljuskvittens erhålles vid aktivering respektive avaktivering av larmet. Bilens körriktningsvisare blinkar en gång vid aktivering och två gånger vid avaktivering

 • Blockerat låsläge (BLL) aktiveras efter 15 sekunder, när bilen har låsts med hjälp av fjärrnyckeln. (Inte standard på alla marknader).

 • Larmdiod. Är placerad upptill på instrumentbrädan. Larmsystemets status visas på informationsdisplayen i kombiinstrumentet. Exempel: Vid utlöst larm eller vid felfunktion

 • Panikfunktion. I en nödsituation är det möjligt att väcka uppmärksamhet genom att trycka på den röda knappen på fjärrnyckeln. Både ljud- och ljussignal erhålles. Bilens ordinarie signalhorn används. Funktionen ingår i bilens centrallåssystem. (Gäller endast vissa marknader. Inte tillåtet i EU).

 • Tillfällig bortkoppling av sensorer.

  Med hjälp av en separat knapp på instrumentbrädan bortkopplas installerade sensorer samt BLL. Efter W0746 sker tillfällig bortkoppling av sensorer med hjälp av menyinställning (car settings).

  Används för att undvika oavsiktlig utlösning av larmet till exempel om hunden lämnas kvar i bilen eller under en resa med färja.

  (Knappen är standard på bilar utrustade med BLL. Övriga får köpa knappen separat.)

 • Förbikoppling av larmet. Vid felfunktion eller förlust av fjärrnyckel kan bilen startas och larmet avaktiveras med hjälp av bilens ordinarie tändningsnyckel. Avaktiveringen sker då tändningslåset mottager godkänd kod från transpondern i tändningsnyckeln

 • Återaktivering av larmet sker automatiskt om ingen dörr eller lucka har öppnats inom två minuter, efter att larmet avaktiverats med fjärrkontrollen. Detta för att förhindra oavsiktlig avaktivering

 • Passiv aktivering. Efter att tändningen blivit avslagen och förardörren har öppnats och stängts, aktiveras larmet automatiskt. (Gäller endast vissa marknader).

 • Sensorer. Följande sensorer kan anslutas till larmsystemet, separat eller i kombination:

  - Rörelsesensor1utlöser larmet när en rörelse upptäcks i kupén. Ett värdefullt komplement till basutrustningen.

  - Nivåsensor detekterar lutningsförändringar på bilen till exempel vid stöld av hjul.

Obs!

Inkoppling av larmet görs med hjälp av VIDA.

 1. Kräver IMS-prep
Senast uppdaterad: 1/23/2021