Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC60 2015
XC60 (-17) 2015

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313738251.19487111, 30796567
Extraljus monteringssats
IMG-286184
 
Utrustning
IMG-242205
A0000162
IMG-239664
IMG-239660
IMG-239942
IMG-239681

IMG-286185


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 
1
IMG-246024
 

 • Vrid tändningsnyckeln till läge 0.

 • Ta bort batteriets minusledning.


Obs!

Vänta minst tre minuter innan kontaktstycken tas isär eller annan elutrustning tas bort.


2
IMG-286186
 

 • Ta bort registreringsskylten och hållaren.

3
IMG-378215
 

 • Sätt fast en tejpremsa enligt bild.

 • Mät ut visat mått från den övre kanten av den nedre grillen och avsätt på tejpremsans båda ändar.

4
IMG-292943
 

 • Förbind de båda markeringarna.

5
IMG-292944
 

 • Markera nu centrum av stötfångarhöljet med ena kanten av en tejpremsa.

6
IMG-292945
 

 • Mät upp 200 mm (7 7/8 ") från centrum av stötfångarhöljet och utåt och avsätt på den långa tejpremsan på båda sidorna.

7
IMG-292963
 

 • Borra försiktigt i markeringarna vid sidorna med avsett borr Ø 8.5 mm (21/64") och L=240 mm (9 7/16")


Obs!

Det är viktigt att hålen borras horisontellt med bilen.


8
IMG-286191
 

 1. Genom stötfångarhölje

 2. Den stötupptagande delen

 3. Krockbalken


Obs!

Det är viktigt att hålen borras horisontellt med bilen.


9
IMG-292983
 

 • Ta en Ø 22 mm (7/8 ") hålsåg och tejpa centrumborret till cirka Ø 8.5 mm (21/64 "). Detta för att få hålsågen att centrera i det borrade hålet.

10
IMG-293015
 

 • Borra upp hålen i stötfångarhöljet (1) och den stötupptagande delen (2) på båda sidorna med hålsåg Ø 22 mm (7/8").


Obs!

Borra inte igenom krockbalken.


 • Ta bort tejpremsorna.

11
IMG-286205
 

Gäller bilar utan turboaggregat

 • Ta bort de åtta skruvarna i luftstyrningen.

12
IMG-286206
 

 • Ta bort de tre clipsen genom att klämma ihop låsningarna och dra loss dem.

13
IMG-286207
 

 • Ta bort de två skruvarna till den nedre luftstyrningen i den främre kanten av hjulhuset på båda sidorna.

14
IMG-286208
 

 • Lossa luftstyrningen så att kontaktstyckena på insidan av båda sidorna kan lossas.

 • Ta bort kontaktstyckena med ledning från luftstyrningens högra insida.

15
IMG-286209
 

 • Lossa ledningsmattan och spolarslangarna med clips från luftstyrningens vänstra insida.

 • Ta bort luftstyrningen.

16
IMG-286223
 

 • Sätt dit distanserna.

17
IMG-286224
 

 • Sätt dit två muttrar underifrån.

Åtdragningsmoment: 24 Nm (17.7 Ibf.ft.).

18
IMG-286225
 

 • Sätt dit konsolen.

 • Sätt dit skruvarna.

 • Sätt dit registreringsskylten.

19
IMG-286244
 

Gäller bilar med turboaggregat

20
IMG-286245
 

21
IMG-286246
 

22
IMG-286247
 

 • Vik tillbaka innerskärmen.

 • Lossa kontaktstycke och spolarslang till strålkastarnas högtrycksspolning.

 • Placera ett kärl inunder för att ta hand om spolvattnet alternativt täpp till utloppet på spolarpumpen.

23
IMG-286248
 

 • Vik tillbaka innerskärmen.

 • Lossa kontaktstycket på insidan av luftstyrningen.

24
IMG-284652
 


Tips

Följande moment bör utföras av två personer.


 • Haka av stötfångarhöljets gavel i bakkant från fästhakarna på båda sidor (lilla bilden). Dra därefter försiktigt loss gavlarna, de sitter med två clips vid framskärmen och tre under strålkastaren.

 • Dra loss stötfångarhöljet framåt ett stycke.

 • Om bilen är försedd med dimljus, lossa kontaktstyckena till dessa.

 • Ta bort stötfångarhöljet.

25
IMG-286290
 

 • Sätt dit de två distansskruvarna i krockbalken tillsammans med de två muttrarna på baksidan.

 • Momentdrag med 24 Nm (17.7 Ibf.ft). Anbringa momentnyckeln, dra på framsida och håll emot på muttrarna på baksidan.

26
IMG-286304
 


Tips

Följande moment bör utföras av två personer.


 • Är bilen försedd med dimljus anslut kontaktstyckena tlil dessa.

 • Sätt tillbaka stötfångarhöljet och se till att alla fästhakar griper tag.

27
IMG-286306
 

28
IMG-286307
 

29
IMG-286308
 

30
IMG-286445
 

31
IMG-286446
 

 • Sätt dit konsolen.

 • Sätt dit skruvarna.

 • Sätt dit registreringsskylten.

32
IMG-286448
 

Gäller alla bilar

 • Dra ut de två låspinnarna från höger strålkastare.

33
IMG-286449
 

 • Dra ut strålkastaren ett stycke och lossa kontaktstycket på baksidan. Lägg undan strålkastaren.

 • Upprepa på den andra sidan.

34
IMG-235802
 

 • För att underlätta ledningsdragning, tejpa ihop röd ledning (1) med de längre extraljusledningarna, svart och blå (2). Den sista tejpningen ska göras vid de kortare extraljusledningarnas ändar (3).

35
IMG-286563
 

 • Lossa den främre jordskruven innanför höger strålkastare.

 • Ta den nya ledningsmattan och anslut jordledningen och dra åt skruven med 10 Nm (7.3 Ibf.ft).

36
IMG-235806
 

 • Sätt dit reläet på ledningsmattan.

 • Fäst relä och sockel på bilens befintliga ledningsmatta med två bandklammor.

37
IMG-266189
 

 • Dra ledningsmattan under frontplåten.

38
IMG-235810
 

 • Fäst ledningsmattans förgreningspunkt vid frontplåtens bakkant med butyltejp.

39
IMG-235811
 

 • Fäst ledningsmattan med butyltejp.

40
IMG-299563
 

 • Dra de ihoptejpade ledningarna, svart och blå, ut genom de bredare hålen i grillen (1). Röd ledning dras vid vänster strålkastare (2).

 • Dra ledningarna med hjälp av vajer eller tråd.

41
IMG-235906
 

 • Fäst ledningsmattan med en bandklamma.

42
R3501571
 

Bilden visar en principinkoppling av extraljusen. För komplett instruktion se separat anvisning.

 • Trä ledningarna genom lamphuset.

 • Sätt dit kabelskor på de båda ledningarna.

 • Förse den blå (BL) ledningen med en hylsisolator för att undvika kortslutning.

 • Anslut den blå (BL) ledningen till lampans ledning.

 • Anslut den svarta (SB) ledningen till jord på ljusinsatsen.

43
IMG-235916
 

 • Dra ledningsmattan till säkringshållaren. Fäst ledningsmattan med butyltejp.

44
IMG-235917
 

 • Ta bort locket på säkringsboxen.

45
IMG-235918
 

 • Ta bort kåpan.

46
IMG-299583
 

 • Lossa muttern (1).

 • Lossa låshakarna och dra upp den högra säkrings/relähållaren.


Obs!

Det sitter två spärrhakar på långsidan.


47
IMG-296344
 

 • Tryck in låshakarna och lyft upp den vänstra säkringshållaren.

48
IMG-235922
 

 • Skär av gummitutan.

49
IMG-235923
 

 • Trä ledningsmattan igenom gummigenomföringen.

50
IMG-235924
 

 • Vänd på den vänstra säkringshållaren. Sätt dit röd (RD) ledning i position 28.

51
IMG-235925
 

 • Sätt tillbaka de lossade detaljerna i omvänd ordning.


Obs!

Kontrollera att styrningar och gummitätningar hamnar rätt och att ledningarna inte kommer i kläm.


 • Sätt tillbaka muttern (1). Åtdragningsmoment 10 Nm (7.3 Ibf.ft).

52
IMG-235927
 

 • Sätt dit säkringen i position 28.

 • Sätt tillbaka locket.

53
IMG-239420
 

 • Ta bort instrumentbrädans högra gavelpanel.

54
IMG-222267
 

 • Lossa tätningslisten i framkanten av dörröppningen.

55
IMG-317663
 


Obs!

Den främre och övre tröskelpanelen ska demonteras och monteras som en enhet.


 • Dra tröskelpanelen bakåt med hjälp av ett falsben så att de två clipsen släpper.

56
IMG-317664
 

 • Haka loss panelen i överkant.

57
IMG-319003
 

 • Drag uppåt så att de fyra clipsen släpper.

58
IMG-222268
 

 • Ta bort skruvarna och panelen.

59
IMG-222270
 

 • Lossa kontaktstycket för belysningen.

60
IMG-295944
 

 • Ta bort de två skruvarna.

61
IMG-295945
 

 • Bänd försiktigt loss handskfacksbelysningen.

62
IMG-295946
 

 • Lossa kontaktstycket från lampan till handsfacksbelysningen, det kan sitta hårt.

63
IMG-295947
 

 • Ta bort de sex skruvarna.

 • Dra ut handsfacket ett stycke och lossa vid behov kontaktstycket till simkortshållaren på baksidan.

 • Ta bort handsfacket.

64
IMG-239483
 

 • Vik undan mattan. Skär ett snitt i den tjocka isolermattan med början i höjd med det blå kontaktstycket på central elektronikstyrenhet (CEM) och sedan rakt ner.

 • Vik undan isolermattan för att komma åt genomföringen.

65
IMG-235947
 

 • Dra den gröna (GN) ledningen bakåt och ner till gummigenomföringen.

 • Klamma fast ledningen med bandklammor så att den inte kläms eller riskerar att gå av.

66
IMG-231309
 

 • Hissa upp bilen och ta bort motorskyddsplåten.

67
IMG-236054
 

 • Ta bort den befintliga gummingenomföringen.

68
IMG-235950
 

 • Skär av en liten gummituta på den nya gummigenomföringen och trä igenom ledningen. Dra in ledningen i kupén.

 • Sätt dit gummigenomföringen.

 • Sätt tillbaka motorskyddsplåten och täckpanelen.

69
IMG-235952
 

 • Lossa det gröna kontaktstycket på Central Elektronikstyrenhet (CEM).

70
IMG-235953
 

 • Ta bort locket på kontaktstycket genom att lyfta fyra hakar.

71
IMG-235954
 

 • Lyft vid de fyra hakarna och ta bort låsningen.

72
IMG-338140
 

 • Anslut den gröna (GN) ledningen till position 8.

 • Sätt tillbaka låsningen.

 • Sätt tillbaka locket.

 • Sätt tillbaka kontaktstycket.

 • Vik tillbaka mattan.

73
IMG-296464
 

 • Ta handskfacket och anslut eventuellt kontaktstycke till simkortshållare.

 • För ned kontaktstycket till handskfacksbelysningen.

74
IMG-296465
 

75
IMG-296466
 

76
IMG-296467
 

77
IMG-286608
 

78
IMG-225272
 

79
IMG-267026
 

80
IMG-267027
 

81
IMG-267028
 

82
IMG-267029
 

83
IMG-286609
 

84
IMG-286610
 

85
IMG-282523
 

 • Bänd försiktigt loss panelen runt om, den sitter fast med fem clips vid sidorna och upptill samt med fyra fästhakar i den nedre kanten.

86
IMG-282524
 

 • Dra ut panelen och lossa kontaktstycket till varningsblinkern.

87
IMG-282526
 

 • För in en skruvmejsel i springan av mediaspelaren.

88
IMG-282525
 

 • Tryck in låshaken och bänd försiktigt loss sargen på ena sidan med ett falsben. Upprepa på den andra sidan och ta bort panelen.

89
IMG-282527
 

 • Ta bort de fyra skruvarna i panelens övre kant.

90
IMG-282528
 

 • Ta bort tunnelkonsolens paneler på båda sidor. Den sitter fast med sju clips på insidan.

91
IMG-282531
 

 • Tryck in spärrhakarna på täcklocket, fäll det nedåt och ta bort det.

92
IMG-282530
 

 • Ta bort de tre skruvarna på mittkonsolens baksida.

93
IMG-282532
 

 • Ta bort den sista skruven i mittkonsolens baksida.

94
IMG-282533
 

 • Vik undan golvmattan vid tunnelkonsolens vänstra sida.

95
IMG-282543
 

 • Lossa clipset till ledningsmattan från tunnelkonsolen.

 • Lossa kontaktstyckena till CCM.

96
IMG-282544
 

Gäller bilar med knappsats till CCD

97
IMG-296139
 

Gäller bil med automatväxellåda

98
IMG-296140
 

 • Frigör shift-lock funktionen.

 • Placera växelspaken i läge "D".

99
IMG-282545
 

100
IMG-282546
 

Gäller alla bilar

 • Bänd försiktigt loss mittkonsolens panel. Börja med den bakre kantens båda sidor, den sitter fast med två clips på långsidorna och med fyra hakar runt växelspakens panel samt med två hakar upptill.

 • Lyft upp panelen ett stycke och se till att alla ledningar är fria från spakstället och detaljer i tunnelkonsolen och lyft därefter ur den.

101
IMG-282547
 

 • Observera clipsen.

102
IMG-299584
 

 • Lossa kontaktstycket från knappsats.

103
IMG-299585
 

 • Ta bort de fyra skruvarna som håller fast CCM.

 • Dra ut den ett stycke och lossa grönt kontaktstycke i nederkant. Kontaktstyckets låsning sitter på baksidan.

104
IMG-282550
 

 • Ta bort CCM från panelen.

105
IMG-296145
 

 • Ta bort täcklocket.

106
IMG-296146
 

 • Sätt dit strömställaren. Den ska placeras på den första lediga knapplatsen från ratten sett.


Obs!

Täckpluggar köps separat.


107
IMG-282554
 

108
IMG-282555
 

109
IMG-282556
 

110
IMG-282557
 

 • Ta panel med CCM och för ned ledningarna i tunnelkonsolen.

 • Placera den i den övre kanten och tryck fast den med clipsen i den bakre kanten.

 • Tryck fast panelen i mittkonsol/tunnelkonsol. Se till att alla clips griper in.

111
IMG-282558
 

 • Tryck fast panelen i mittkonsol/tunnelkonsol. Se till att alla clips griper in.

112
IMG-282559
 

113
IMG-282560
 

114
IMG-282561
 

115
IMG-282562
 

116
IMG-282563
 

117
IMG-282564
 

118
IMG-282566
 

119
IMG-301803
 

120
IMG-282567
 

121
IMG-282568
 

 • Anslut kontakstycket till varningsblinkers.

122
IMG-282569
 

 • Tryck fast den övre panelen. Se till att alla luftmunstycken kommer rätt i luftkanalerna i instrumentbrädan och att alla clips och hakar har gripit in.

123
IMG-242267
 

 • Sätt tillbaka batteriets minusledning.

 • Vrid tändningsnyckeln till läge II.

124
IMG-242268
 

 • Ladda ner mjukvara för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA.