Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S80 2009
S80 (07-) 2009

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
307562101.230756209
Kylbox, integrerad i baksätet
IMG-265128
 
Utrustning
A0000162
IMG-239664

IMG-325908

IMG-213320


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

  

Obs!

Arbetet utförs på samma sätt på vänster som högerstyrd bil. Vänsterstyrd bil visas. I de fall där arbetet skiljer sig visas även högerstyrt utförande.

På bilar som har fördraget kontaktstycke till 12V-uttag (tvåpoligt svart kontaktstycke som finns under höger baklampa) ska ledningsmatta A och B i satsen användas. På bilar som saknar detta kontaktstycke ska samtliga tre ledningsmattor i satsen användas.


 

Förberedelser

1
IMG-265203
 

Förberedelser

Gäller alla

 • Öppna bagageluckan.

 • Lossa spärren och skjut fram luckan.

2
IMG-226720
 

3
IMG-265204
 

Gäller bilar med integrerad barnstol på baksätets mitplats

 • Dra upp luckan ur de nedre infästningarna och lägg bort den, den skall inte användas igen.

4
IMG-307066
 

Gäller bilar utan integrerad barnstol på baksätets mittplats

 • Ta bort de två skruvarna i konsolerna till armstödet och lyft ur det.

5
IMG-307083
 

 • Ta bort de tre skruvarna med brickor och konsoler på båda sidor.

6A
IMG-307084
6B
IMG-307085
 

A och B

 • Haka av locket på båda sior och lägg undan det. Locket ska inte användas mer.

7
IMG-307086
 

 • Sätt tillbaka de båda konsolerna på armstödet och dra fast.

8
IMG-307087
 

Gäller alla

 • Fäll fram ryggstödet.

 • Ta ut säkerhetsbältet ur styrningen på vänster sidobolster.

 • För in handen från sidan av den övre delen av sidobolstret. Tryck in spärren ordentligt och ryck till i bolstrets ovankant så att de två spärrarna på andra sidan släpper. Lyft ur bolstret från fästet i nederkant.

9
IMG-307088
 

 • Ta bort skruven i öppnaren för luckan till lång last, fäll ut öppnaren och ta bort den.

 • Skruven ska användas igen, men inte öppnaren.

10
IMG-226722
 

11
IMG-226721
 

12A
IMG-265207
12B
IMG-307089
 

A

  Ta bort:

 • luckan i höger sidopanel.

 • de tre clipsen i ovankant av sidopanelen.

 • de tre bakre plastmuttrarna i nederkant av sidopanelen.

 • kontaktstycket till bagagerumsbelysningen.

B

  Ta bort:

 • vrid ut panelen så att baklampan blir åtkomlig.

13
IMG-265640
 

  Ta bort:

 • luckan i vänster sidopanel.

 • de tre clipsen i ovankant av sidopanelen.

 • de tre bakre plastmuttrarna i nederkant av sidopanelen.

 • kontaktstycket till bagagerumsbelysningen.

 • lyft ur sidopanelen.

14A
IMG-301443
14B
IMG-301444
 

A

 • Ta kylboxen ur satsen.

B

 • Ta ledningen (1) med de två gröna kontaktstyckena och dölj den innanför höljet.

15
IMG-308143
 

 • Ta en bit skumtejp ur satsen och ta bort skyddsfilmen.

16A
IMG-301446
16B
IMG-308144
 

A och B

 • Linda skumtejp runt de två kontaktstyckena och placera dem enligt bild B.

 

Ditsättning

17A
IMG-308243
17B
IMG-308244
 

Ditsättning

Gäller alla

A och B

 • Placera kylboxen över hålet i ryggstödet så att skenan (1) i boxen kan skjutas över kanten (2) i hålet i ryggstödet när den skjuts bakåt.


Obs!

Se till att den undangömda ledningsänden inte kommer i kläm när boxen sätts dit.


 • Fäll ned kylboxen och skjut på den på kanten i hålet.

18
IMG-308245
 

 • Dra fast kylboxens övre infästning med skruven till lucköppnaren.

19
IMG-308270
 

 • Ta fästlisten och skruvar ur satsen.

 • Skjut upp fästlisten så att de två hakarna (1) ligger direkt mot innerkanten på lucköppningen.

20
IMG-265210
 

 • Gör hål för skruvarna till kylboxens fjädermuttrar genom mattan.

 • Dra fast fästlisten med de två skruvarna.

21
IMG-308284
 

Gäller bilar utan integrerad barnstol på baksätets mittplats

 • Sätt tillbaka armstödet. Momentdrag skruvarna med 6 Nm (4.5 lbf.ft).

22
IMG-308285
 

Gäller alla

 • Tryck fast den kardborrebandsförsedda ledningskanalen med ledning från kylboxen i nederkant av ryggstödet.

23A
IMG-308303
23B
IMG-308347
 

A och B

 • Dra ledningsmattan från kylboxen bakåt i bagageutrymmet längs ledningskanalens vänstra sida.

 • Klamma fast ledningsmattan vid ledningskanalen med bandklammor. Dra inte åt klammorna ännu.

 • För ryggstödet med kylboxen fram och tillbaka , och kontrollera ledningsmattans rörelse.

 • Dra fast bandklammorna med ledningsmattan i bästa position så att den inte kommer i kontakt med konsolen till ryggstödet.

24
IMG-308348
 

 • Ta ledningsmatta A ur satsen och anslut grått tvåpoligt kontaktstycke till kontaktstycket på ledningsmattan från kylboxen.

25
IMG-308143
 

 • Ta en bit skumtejp och ta bort skyddstejpen.

26
IMG-308349
 

 • Linda skumtejp runt kontaktstyckena för att undvika skrammel.

27
IMG-308362
 

 • Fortsätt dra ledningsmattan bakåt längs ledningskanal och befintlig ledningsmatta.

 • Ledningarna med grått kontaktstycke och relä med relähållare placeras enligt bild. Resten av ledningsmattan ska senare dras längs bakstammen över till höger sida, om bilen är försedd med fördraget kontaktstycke till 12V-uttag.

 • Klamma ledningsmattan med bandklammor.

28
IMG-308363
 

Gäller bilar med fördraget kontaktstycke för 12V-uttag och som har ledningsmatta dragen längs bakstammen

 • Dra den längre delen av ledningsmattan A bakom lastförankringsöglan längs befintlig ledningsmatta på bakstammen till bagagerummets högra sida.

 • Klamma fast ledningsmattan vid befintlig ledningsmatta med bandklammor.

Gäller bilar med 12V-uttag

 • Anslut den tvåpoliga hankontakten (1) som lossades från 12V-uttaget till motsvarande kontakt (2) i den framdragna ledningsmattan. Den återstående kontakten i den framdragna ledningsmattan ansluts senare till 12V.uttaget när sidopanelen sätts tillbaka.

 • Klamma upp ledningsöverlängden med bandklamma.

Gäller bilar utan 12V-uttag

 • Anslut det fördragna tvåpoliga kontaktstycket (1) till motsvarande kontaktstycke (2) i den framdragna ledningsmattan.

 • Klamma upp ledningsöverlängd och överblivet kontaktstycke med bandklamma.

29
IMG-308364
 

Gäller bilar med fördraget kontaktstycke för 12V-uttag, men som saknar ledningsmatta längs bakstammen

 • Ta fyra clipsförsedda bandklammor ur satsen och tryck fast i hålen i bakstammen.


Obs!

Sätt klammorna på sådant sätt att bandklamman sticks in underifrån.


30
IMG-308365
 

 • Dra den längre delen av ledningsmattan längs bakstammen till bagagerummets högra sida.

 • Klamma fast ledningsmattan med bandklammorna.

Gäller bilar med 12V-uttag

 • Anslut den tvåpoliga hankontakten (1) som lossades från 12 V-uttaget till motsvarande kontakt (2) i den framdragna ledningsmattan. Den återstående kontakten i den framdragna ledningsmattan ansluts senare till 12V-uttaget när sidopanelen sätts tillbaka.

 • Klamma upp ledningsöverlängden med en bandklamma.

Gäller bilar utan 12V-uttag

 • Anslut det fördragna tvåpoliga kontaktstycket (1) till motsvarande kontaktstycke (2) i den framdragna ledningsmattan.

 • Klamma upp ledningsöverlängd och överblivet kontaktstycke med bandklamma.

31
IMG-308383
 

Gäller bilar som saknar fördraget kontaktstycke för 12V-uttag

 • Ta ledningsmatta C ur satsen och anslut grått tvåpoligt kontaktstycke (1) till fördraget grått kontaktstycke (2) under vänster baklampa.

 • Överblivet grått kontaktstycke (3) klammas upp.

 • Om bilen är försedd med TRM- och/eller ECU-enhet är det tvåpoliga kontaktstycket anslutet till någon av dessa. Lossa kontaktstycket från någon av dem och anslut ledningsmattans grå kontaktstycken mellan TRM/ECU och det lossade kontaktstycket.

32
IMG-308384
 

 • Anslut tvåpoligt vitt kontaktstycke i ledningsmatta C till motsvarande i den tidigare dragna ledningsmattan B.

33
IMG-308385
 

Gäller alla

Anslutning av strömförsörjning och jord för ledningsmatta B

 • Ta ledningsmatta B ur satsen och anslut det grå tvåpoliga kontaktstycket till kvarvarande grått kontaktstycke i ledningsmatta A.

34A
IMG-308386
34B
IMG-308387
 

A och B

Placering av relä/säkringsmoduler (RJB A-D) med säkring/reläpositioner.

Beroende på bilmodell varierar antalet moduler, men den inbördes placeringen är alltid samma.

Bil med två moduler visas vid inkoppling.

35
IMG-308388
 

 • Tryck in spärrarna på ovan- och undersida och dra ut modulerna.

36
IMG-308389
 

 • Tryck in spärrarna till locket på modul RJB B och ta bort det.

37
IMG-286143
 

 • Tryck ihop skänklarna på spärren i ovankant av modulen och dra ut den.

38A
IMG-286144
38B
IMG-308392
 

A

 • För in ett falsben i springan mellan modulens inner- och ytterdel. Vrid försiktigt så att blockeringarna i positionerna hävs och ledningsskon kan tryckas på plats.

B

 • Tryck fast ledningsskon i position FB 1.

39
IMG-308393
 

40
IMG-308394
 

41
IMG-308395
 

Gäller bilar med två säkrings-/relämoduler

 • Förskjut modulerna bakåt så att endast en av modulerna sätts tillbaka i hållaren.

 • Tryck fast modulerna i hållaren.

Gäller bilar med tre eller fyra säkrings-/relämoduler

 • Sätt tillbaka modulerna i samma position som tidigare.

42
IMG-308396
 

Gäller bilar med fördraget kontaktstycke för 12V-uttag

 • Lossa den övre jordskruven på vänster sida i bakstammen. Är bilen försedd med draganordning sitter där redan en jordledning.

 • Anslut jordledningen från ledningsmatta B och dra åt skruven med 10Nm (7.5 lbf.ft).

 • Placera jordledningen bakom lastförankringsöglan.

43
IMG-308397
 

Gäller bilar som saknar fördraget kontaktstycke för 12V-uttag

 • Lossa den övre jordskruven på vänster sida i bakstammen. Är bilen försedd med draganordning sitter där redan en jordledning.

 • Anslut jordledningarna från ledningsmattorna B och C och dra åt skruven med 10 Nm (7.5 lbf.ft.).

 • Placera jordledningarna bakom lastförankringsöglan.

44A
IMG-308398
44B
IMG-308399
 

A

 • Ta relähållare med konsol och relä i ledningsmatta A och tryck fast konsolen i den bakre av modulerna.

 • Klamma fast ledningen till reläet och ledningen som anslöts på baksidan av modulen RJB B med bandklamma vid grov ledningsmatta till modulerna.

B

Bilden visa reläplacering på bil med tre moduler. Samma placering av relä med konsol även på bilar med fyra moduler.

45
IMG-308400
 

Gäller bilar med fördraget kontaktstycke för 12V-uttag

Är bilen försedd med elektrisk handbroms eller mediaspelare, se till att ledningsmattorna klammas ihop och placeras så de inte skaver mot konsoler till dessa.

 • Samla ihop de grå kontaktstyckena tillsammans med all ledningsöverlängd från ledningsmatta A och B och klamma upp med bandklamma ur satsen. Se till att klamma kontaktstycken på sådant sätt att de inte kommer loss och riskerar att skramla.

46
IMG-308143
 

 • Ta en bit skumtejp och ta bort skyddstejpen.

47
IMG-308404
 

 • Linda skumtejp runt kontaktstyckena för att undvika skrammel.

48
IMG-308406
 

Gäller bilar som saknar fördraget kontaktstycke för 12V-uttag

Är bilen försedd med elektrisk handbroms eller mediaspelare, se till att ledningsmattorna klammas ihop och placeras så att de inte skaver mot konsoler till dessa.

 • Samla ihop ledningsöverlängden från ledningsmattorna A, B och C med kontaktstycken och den lilla säkringshållaren, och klamma ihop med en bandklamma.

 • Klamma ihop ledningsöverlängden runt kontaktstyckena och säkringshållaren så de inte riskerar att förorsaka skrammel.

 

Efterarbete

49
IMG-265225
 

Efterarbete

50
IMG-308407
 

51
IMG-308408
 

52
IMG-226735
 

53
IMG-226734
 

54
IMG-255793