2007 L.H.D

Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC70 2007
V70 XC (01-) / XC70 (-07) 2007

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
307890501.130664826, 30664415
Ratt, sport
M6400663
Utrustning
A0000162
A0000161

M8802509

M8802108

D8802049

R8802817

M6400691

IMG-213320


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Förberedande arbete

1
A8800136
 

Förberedande arbete

 • Vrid tändningsnyckeln till läge 0. Ta ut nyckeln ur tändningslåset.

 • Lossa batteriets minusledning.


Obs!

Vänta minst tre minuter innan kontaktstycken tas isär eller annan elutrustning tas bort.


 

Borttagning av 3-ekrad ratt

2
M6400668
 

Borttagning av 3-ekrad ratt

 • Sätt tillbaka tändningsnyckeln och vrid den till position "I" för att förindra att rattlåset går in.

 • Vrid ratten ett kvarts varv så att de två hålen på rattens baksida blir åtkomliga.

3
M6400670
 

 • För in en skruvmejsel i hålet (2) på baksidan av ratten, vinkelrätt mot rattens bakre plan.

  För in skruvmejseln så långt det går, och känn efter var änden på låsfjädern (1) är.

 • Placera änden på skruvmejseln på ovansidan av låsfjädern, som bilden visar.

 • Bänd skruvmejseln uppåt mot hålets (2) övre kant, så att änden på skruvmejseln trycker ned låsfjädern (1) tills den ger med sej och ena sidan av rattmodulen fjädrar ut och lossnar från fästet.

 • Vrid ratten ett halvt varv åt andra hållet och gör motsvarande på andra sidan.

 • Vrid ratten till neutralt läge.

4
M3903271
 

 • Fäll ut rattmodulen.

 • Ta bort de två kontaktstyckena (1) till tändledningarna för krockkudden genom att trycka in spärrhakarna på sidorna och dra kontaktstyckena rakt utåt.


  Obs!

  Kontaktstyckena sitter hårt fast, men använd trots detta inga verktyg vid borttagningen.


 • Lägg bort rattmodulen.

5
M6400685
 

  Ta bort:

 • kontaktstycket (1)

 • skruven (2) som håller ratten, men låt ratten sitta kvar.

6
M6400686
 

  Ta bort:

 • skruven (1) och sätt dit den i kontaktrullen (2).

 • ratten, och dra ut ledningarna ur hålet i ratten.

 

7
M6400687
 

 • Ta bort skruven (1) och lossa jordledningen.

  Gäller bilar utan rattmonterad knappsats för RTI

 • Ta bort de tre skruvarna (2) och lyft ur signalringen (3).

 • Lägg bort ratten.

  Gäller bilar med rattmonterad knappsats för RTI

 • Ta bort de tre skruvarna (2) och lossa signalringen (3).

8
M6400688
 

Gäller bilar med rattmonterad knappsats för RTI

 • Vrid upp signalringen försiktigt och lägg den som bilden visar.

 • Ta bort kontaktstycket till den rattmonterade knappsatsen för RTI, genom att trycka in spärren (1) och dra ut kontaktstycket.

 • Lägg bort signalringen.

9
M6400689
 

Gäller bilar med rattmonterad knappsats för RTI

  Ta bort:

 • de två skruvarna i fästbygeln till knappsatsen för RTI

 • fästbygeln och tryck ut knappsatsen ur rattkåpan.

 • Lägg bort ratten.

10
M6400676
 

Gäller bilar med svängningsdämpare

 • Ta bort skruven (2) och svängningsdämparen (1).

 • Lägg bort ratten.

 

Borttagning av 4-ekrad ratt

11
D8501891
 

Borttagning av 4-ekrad ratt

 • Sätt tillbaka tändningsnyckeln och vrid den till position "I" för att förindra att rattlåset går in.

 • Lossa de båda fjäderbelastade skruvarna (1) på rattens baksida med en Torx T30 mejsel.

 • Skruva ut skruvarna så långt att de släpper gängorna och fjädrar tillbaka.

 • Fäll ut rattmodulen (2).


  Obs!

  Var aktsam om ledningarna.


12
M8802904
 

  Ta bort:

 • kontaktstycket till signalhornet (1).

 • kontaktstyckena för SRS (2). Tryck in spärrarna på sidorna och dra sedan kontaktstyckena försiktigt rakt bakåt.


  Obs!

  Kontaktstyckena sitter hårt fast, men använd trots det inga verktyg vid borttagningen.


 • rattmodulen. Lägg undan den, med framsidan uppåt, på ett säkert ställe.

 • skruven (3), men låt ratten sitta kvar.

 • svängningsdämparen (4), om sådan finns.

 • kontaktstycket för knappsatsen till RTI om sådan finns.

13
M8802905
 

  Ta bort:

 • skruven (1) och sätt dit den i kontaktrullen (2).

 • ratten och dra ut ledningarna ur hålet (3).

 

Ditsättning av ny ratt

14
 

Ditsättning av ny ratt

 • Ta den nya ratten.

  Gäller bilar med svängningsdämpare

 • Sätt dit svängningsdämparen i den nya ratten och dra fast den med skruven, se punkt .


  Obs!

  Var noga med att skruven är ordentligt fastdragen och att svängningsdämparen sitter fast. Skruven är självgängande, vilket kan medföra att det går trögt att skruva i den.


15A
M3903760
15B
M3903761
 

Gäller bilar med rattmonterad knappsats för RTI, vid byte till träratt

  Bild A

 • Placera ratten i lämpligt läge och skär ur med en liten kniv efter befintliga markeringar.


Obs!

Vid utskärning, se till att kniven hålls så att snitten är vinkelräta mot baksidan av ratten. Detta för att inte riskera att få för stort hål, då kanten runt knappsatsen bara är någon millimeter större än själva knappsatsen


Bild B

 • Skär bort en del av materialet på baksidan av rattekern.

 • Prova och skär ur tills knappsatsen passar ordentligt.

16
M3903762
 

  Gäller bilar med rattmonterad knappsats för RTI, vid byte till träratt

 • Ta knappsatsen, två skruvar och överfall. Se till att ledningen hamnar på undersidan av rattekern.

 • För in knappsatsen i hålet i ratten med texten på knapparna utåt. Tryck till så att den ansluter ordentligt mot rattkåpan.

17
M3903757
 

  Gäller bilar med rattmonterad knappsats för RTI, vid byte till träratt

 • Ta skruvarna och dra fast knappsatsen med överfallet runt rattekern.

18
M3903758
 

  Gäller bilar med rattmonterad knappsats för RTI

 • Ta signalringen och placera den som bilden visar.

 • Anslut knappsatsens kontaktstycke till anslutningen på baksidan av knappsatsen på signalringens högra sida. Ledningen från knappsatsen är mycket kort och det kan vara svårt att få dit kontakstycket.

19
 

 • Sätt tillbaka signalringen på plats i ratten, se punkt - . Kontrollera att de tre fjädrarna på undersidan sitter på plats, och att jordledningen inte är klämd.

 • Sätt dit de tre skruvarna i signalringen och dra åt dem korsvis med 8 ± 2 Nm (6 ± 1.5 lbf. ft.).


  Obs!

  Skruvarna är självgängande.


 • Sätt tillbaka jordledningen och dra fast den.


  Obs!

  Var noga med att skruven är ordentligt fastdragen och att jordledningen sitter fast. Skruven är självgängande, vilket kan medföra att det går trögt att skruva i den.


 • Kontrollera signalringens funktion genom att trycka ner den runt om. Det skall höras ett metalliskt ljud när de tre kontaktställena träffar varandra.

20
M6400690
 

 • För ledningarna genom hålet i den nya ratten. Tändledningarna för krockkudden dras genom hållaren (1).

 • Sätt försiktigt dit den nya ratten genom att hålla den rakt, och passa in styrpinnarna (2) på kontaktrullen.

 • Ta bort skruven i kontaktrullen och sätt tillbaka skruven i hållaren, se punkt .

 • Sätt dit den nya skruven (3) och dra åt med 40 Nm (30 lbf. ft.).

 • Anslut kontaktstycket (4).

21
M6400669
 

 • Kontrollera att de två fjädrarna (1) sitter på plats.

 • Ta rattmodulen och tryck fast de två kontaktstyckena till tändledningarna för krockkudden.

 • För in de två tapparna på rattmodulens baksida i de två fjädrarna, och se till att tändledningarna går fria.

 • Tryck fast rattmodulen i sina fästen. (Två tydliga klick skall höras)

 

Efterarbete

22
A8800137
 

Efterarbete

 • Vrid tändningsnyckeln till läge II.

 • Sätt dit batteriets minusledning.