Copyright


Upphovsrätten © 1998-2024 till denna webbplats tillhör Volvo Car Corporation (eller dess dotterbolag där så anges och/eller dess licensgivare), SE-405 31 Göteborg, Sverige. Alla rättigheter förbehålls.

Information på denna webbsida, inklusive men ej begränsat till text, bilder, videoklipp och ljud, får inte, utom för rent privata syften eller där annat anges, reproduceras, överföras, distribueras eller lagras utan skriftligt medgivande från Volvo Cars. Det är uttryckligen förbjudet att förändra innehållet på denna webbsida.

Vissa delar av denna webbsida innehåller bilder vars upphovsrätt tillhör leverantörerna.

Varumärken

Om inget annat anges på denna webbplats tillhör de märken, företagslogotyper och emblem som visas Volvo Trademark Holding AB och/eller Volvo Cars.