Informacja prawna

Nota prawna

Niektóre informacje znajdujące się na niniejszej stronie internetowej mogą nie być dokładne z uwagi na zmiany w specyfikacji produktów, które mogły nastąpić od czasu jej opublikowania. Niektóre elementy wyposażenia opisane lub przedstawione na niniejszej witrynie mogą być dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą. Przed złożeniem zamówienia należy zwrócić się do dealera Volvo o najnowsze informacje. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmian dotyczących cen, kolorów, materiałów, specyfikacji i modeli.

Ładowność samochodu

Jeśli masa pojazdu zmieni się wskutek zamontowania ciężkich akcesoriów, ładowność samochodu ulegnie zmniejszeniu. Masa akcesoriów jest zwykle podana w katalogu. Należy również sprawdzić informacje podane w instrukcji obsługi pojazdu oraz jego dane techniczne.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

Informacje na niniejszej stronie internetowej są udostępniane „takie, jakie są”. W żadnym wypadku firma Volvo Cars nie ponosi odpowiedzialności względem żadnej osoby za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub wtórne wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub jakiejkolwiek innej powiązanej z nią strony, w tym między innymi z tytułu utraconych zysków, przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, utraty programów komputerowych lub innych danych w systemie przetwarzania danych użytkownika lub innym nośniku danych, nawet jeśli firma Volvo Cars została wyraźnie powiadomiona o możliwości wystąpienia takich strat.

Firma Volvo Cars nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień w odniesieniu do stron internetowych, do których użytkownik może uzyskiwać dostęp za pośrednictwem tej strony. Łącza do tych stron są udostępniane jedynie w celu zwiększenia wygody użytkownika, co nie oznacza, że firma Volvo Cars aprobuje ich zawartość lub korzystanie z nich lub że ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność w tym zakresie. Ponadto do użytkownika należy podejmowanie odpowiednich środków ostrożności oraz upewnienie się, że wszelkie wykorzystywane dane są wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich i innych szkodliwych elementów.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnej chwili bez wcześniejszego powiadomienia.

Informacje publikowane na tej stronie internetowej mogą zawierać odnośniki i odsyłacze do produktów, usług itp. firmy Volvo Cars, które nie są wprowadzone lub dostępne w kraju użytkownika.
Nie gwarantuje się dokładności takich informacji, w szczególności z powodu możliwości wprowadzania zmian, specyficznych wymogów lub ograniczeń dostępności, zaś takie odnośniki nie oznaczają, że firma Volvo Cars ma zamiar wprowadzić te produkty, usługi itp. w kraju użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępności i możliwości zamówienia produktów, usług itp. w danym kraju należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

Uwagi, pytania lub sugestie

Wszelkie informacje, niezamawiane sugestie, pomysły lub inne przesłane uwagi będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Osoba wysyłająca jakiekolwiek informacje lub materiały tym samym przekazuje firmie Volvo Cars nieograniczone i nieodwołalne prawo do ich wykorzystywania, powielania, ujawniania, odtwarzania, modyfikowania, przesyłania i rozpowszechniania oraz przyjmuje do wiadomości, że firma Volvo Cars może bez ograniczeń wykorzystywać wszelkie przesłane w dowolnym celu pomysły, koncepcje, know-how oraz techniki.

Oprogramowanie dostępne na niniejszej stronie internetowej

Wszelkie dostępne do pobrania z tej strony internetowej oprogramowanie („Oprogramowanie”) jest chronione prawami autorskimi należącymi do firmy Volvo Cars lub jej dostawców.

Korzystanie z Oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania (jeśli taka umowa istnieje) dołączonej do Oprogramowania lub dostarczonej razem z nim („Umowa licencyjna”). Jeżeli Umowa licencyjna nie stanowi inaczej, Oprogramowanie jest udostępniane do pobrania wyłącznie w celu wykorzystania przez użytkowników końcowych. Wszelkie powielanie lub rozpowszechnianie Oprogramowania wbrew postanowieniom Umowy licencyjnej może spowodować pociągnięcie użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Nie uchybiając warunkom przedstawionym powyżej, kopiowanie lub powielanie oprogramowania na innym serwerze lub w innej lokalizacji w celu dalszego powielania lub rozpowszechniania jest wyraźnie zabronione.

Jeśli oprogramowanie jest objęte gwarancją, to wyłącznie na warunkach podanych w umowie licencyjnej. Z wyjątkiem gwarancji określonych w umowie licencyjnej, firma Volvo Cars niniejszym wyłącza wszelkie gwarancje i warunki dotyczące oprogramowania, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje i warunki dotyczące przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, własności oraz nienaruszalności praw osób trzecich.