Informacja prawna

Nota prawna

Niektóre informacje znajdujące się na niniejszej stronie internetowej mogą nie być dokładne z uwagi na zmiany w specyfikacji produktów, które mogły nastąpić od czasu jej opublikowania. Niektóre elementy wyposażenia opisane lub przedstawione na niniejszej witrynie mogą być dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą. Przed złożeniem zamówienia należy zwrócić się do dealera Volvo o najnowsze informacje. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmian dotyczących cen, kolorów, materiałów, specyfikacji i modeli.

The Accessories web describes which offers are available for each car model. When it comes to special model editions, such as Polestar, Volvo Ocean Race and Excellence, for example, these are not included in the information on the accessories web. Please contact your car dealer for information on which accessories are available for these special editions.

Strona internetowa z akcesoriami opisuje, które pozycje są dostępne do poszczególnych modeli samochodów. W przypadku modeli specjalnych, takich jak Polestar, Volvo Ocean Race lub Excellence, informacje te nie są podane na stronie internetowej z akcesoriami. W celu uzyskania informacji na temat akcesoriów dostępnych do tych modeli należy skontaktować się ze swoim dealerem.

Ładowność samochodu

Jeśli masa pojazdu zmieni się wskutek zamontowania ciężkich akcesoriów, ładowność samochodu ulegnie zmniejszeniu. Masa akcesoriów jest zwykle podana w katalogu. Należy również sprawdzić informacje podane w instrukcji obsługi pojazdu oraz jego dane techniczne.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

Informacje na niniejszej stronie internetowej są udostępniane „takie, jakie są”. W żadnym wypadku firma Volvo Cars nie ponosi odpowiedzialności względem żadnej osoby za jakiekolwiek straty bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub wtórne wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub jakiejkolwiek innej powiązanej z nią strony, w tym między innymi z tytułu utraconych zysków, przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, utraty programów komputerowych lub innych danych w systemie przetwarzania danych użytkownika lub innym nośniku danych, nawet jeśli firma Volvo Cars została wyraźnie powiadomiona o możliwości wystąpienia takich strat.

Firma Volvo Cars nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień w odniesieniu do stron internetowych, do których użytkownik może uzyskiwać dostęp za pośrednictwem tej strony. Łącza do tych stron są udostępniane jedynie w celu zwiększenia wygody użytkownika, co nie oznacza, że firma Volvo Cars aprobuje ich zawartość lub korzystanie z nich lub że ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność w tym zakresie. Ponadto do użytkownika należy podejmowanie odpowiednich środków ostrożności oraz upewnienie się, że wszelkie wykorzystywane dane są wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich i innych szkodliwych elementów.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnej chwili bez wcześniejszego powiadomienia.

Informacje publikowane na tej stronie internetowej mogą zawierać odnośniki i odsyłacze do produktów, usług itp. firmy Volvo Cars, które nie są wprowadzone lub dostępne w kraju użytkownika.
Nie gwarantuje się dokładności takich informacji, w szczególności z powodu możliwości wprowadzania zmian, specyficznych wymogów lub ograniczeń dostępności, zaś takie odnośniki nie oznaczają, że firma Volvo Cars ma zamiar wprowadzić te produkty, usługi itp. w kraju użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępności i możliwości zamówienia produktów, usług itp. w danym kraju należy skontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

Uwagi, pytania lub sugestie

Wszelkie informacje, niezamawiane sugestie, pomysły lub inne przesłane uwagi będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Osoba wysyłająca jakiekolwiek informacje lub materiały tym samym przekazuje firmie Volvo Cars nieograniczone i nieodwołalne prawo do ich wykorzystywania, powielania, ujawniania, odtwarzania, modyfikowania, przesyłania i rozpowszechniania oraz przyjmuje do wiadomości, że firma Volvo Cars może bez ograniczeń wykorzystywać wszelkie przesłane w dowolnym celu pomysły, koncepcje, know-how oraz techniki.

Oprogramowanie dostępne na niniejszej stronie internetowej

Wszelkie dostępne do pobrania z tej strony internetowej oprogramowanie („Oprogramowanie”) jest chronione prawami autorskimi należącymi do firmy Volvo Cars lub jej dostawców.

Korzystanie z Oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania (jeśli taka umowa istnieje) dołączonej do Oprogramowania lub dostarczonej razem z nim („Umowa licencyjna”). Jeżeli Umowa licencyjna nie stanowi inaczej, Oprogramowanie jest udostępniane do pobrania wyłącznie w celu wykorzystania przez użytkowników końcowych. Wszelkie powielanie lub rozpowszechnianie Oprogramowania wbrew postanowieniom Umowy licencyjnej może spowodować pociągnięcie użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Nie uchybiając warunkom przedstawionym powyżej, kopiowanie lub powielanie oprogramowania na innym serwerze lub w innej lokalizacji w celu dalszego powielania lub rozpowszechniania jest wyraźnie zabronione.

Jeśli oprogramowanie jest objęte gwarancją, to wyłącznie na warunkach podanych w umowie licencyjnej. Z wyjątkiem gwarancji określonych w umowie licencyjnej, firma Volvo Cars niniejszym wyłącza wszelkie gwarancje i warunki dotyczące oprogramowania, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje i warunki dotyczące przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, własności oraz nienaruszalności praw osób trzecich.