Juridische disclaimer

Wettelijke kennisgeving

Bepaalde informatie op deze website kan onjuist zijn door productwijzigingen die na de publicatie werden aangebracht. Sommige beschreven of afgebeelde accessoires kunnen slechts in bepaalde landen of alleen tegen meerprijs leverbaar zijn. Vraag uw Volvo-dealer vóór elke bestelling naar de meest recente informatie. De fabriek behoudt zich het recht voor prijzen, kleuren, materialen, specificaties en modellen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De accessoiresite beschrijft wat het aanbod is voor het betreffende automodel. De speciale modelversies, zoals bijvoorbeeld Polestar, Volvo Ocean Race en Excellence, zijn niet opgenomen in de informatie op de accessoiresite. Neem voor informatie over de accessoires die beschikbaar zijn voor deze speciale versies contact op met uw dealer.

De maximale belasting van de auto

Bij wijzigingen in het totaalgewicht van de auto, bijv. door het monteren van zware accessoires, geldt een lagere maximale belasting van de auto. In de catalogus staat in de meeste gevallen het gewicht van het accessoire aangegeven. Zie tevens het de specificaties in het Instructieboekje bij de auto.

Geen garanties noch vertegenwoordigingen

De informatie op deze website wordt op "as is"-basis voorzien. Volvo Cars kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, bijzondere noch andere schade die het gebruik van deze website of enige andere gekoppelde website kan veroorzaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van programma's of andere gegevens op een systeem voor informatieverwerking of op enigerlei andere wijze, ook al worden wij uitdrukkelijk ingelicht over de kans op dergelijke schade.

Volvo Cars geeft geen garanties noch vertegenwoordelijkheid omtrent enige andere website waarnaar u via deze website wordt gelinked. Dit is louter bedoeld om het u makkelijk te maken en betekent niet dat Volvo Cars de inhoud of het gebruik van een dergelijke website goedkeurt noch enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan aanvaardt. Bovendien moet u de nodige voorzorgsmaatregelen treffen en ervoor zorgen dat hetgeen u gebruikt, vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke elementen.

De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. De informatie op deze websites kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting.

Informatie op de website kan verwijzingen bevatten naar producten, diensten e.d. van Volvo Cars die in uw land niet beschikbaar zijn.
De nauwkeurigheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd, vooral omdat deze informatie onderhevig is aan wijziging, specifieke vereisten of beschikbaarheid en niet impliceert dat Volvo Cars dergelijke producten, diensten enz. in uw land beschikbaar zal stellen. Uw lokale dealer geeft u graag alle info omtrent de producten, diensten, enz. die beschikbaar zijn.

Commentaar, vragen of suggesties?

Alle ongevraagde suggesties, ideeën of andere informatie wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd en hier kunnen geen eigendomsrechten op worden geclaimd. Met het verzenden van informatie of materiaal verleent u Volvo Cars een onbeperkt en onherroepbaar recht om die informatie of materialen te gebruiken, te reproduceren, te tonen, op te voeren, te wijzigen, over te dragen en te verdelen, en stemt u er tevens mee in dat Volvo Cars alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons meedeelt mag gebruiken voor alle doeleinden.

Specifieke software beschikbaar op de website

Alle software die op deze website beschikbaar is of gedownload kan worden (de "Software") is het intellectuele eigendom van Volvo Cars en/of zijn toeleveranciers.

Het gebruik van de Software valt onder de bepalingen van de eventuele licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de Software wordt geleverd of er deel van uitmaakt ("Licentieovereenkomst"). Tenzij anders bepaald in de Licentieovereenkomst mag de Software alleen worden gedownload voor gebruik door eindgebruikers. Elke reproductie of herdistributie van de Software die indruist tegen de bepalingen van de Licentieovereenkomst kan burgerlijk of strafrechtelijk worden vervolgd.

Onverminderd wat hiervoor is vermeld, is het kopiëren of reproduceren van de software naar een andere server of locatie voor verdere reproductie of herdistributie uitdrukkelijk verboden.

De software is uitsluitend gewaarborgd volgens de bepalingen van de Licentieovereenkomst. Behoudens de waarborg conform de Licentieovereenkomst wijst Volvo Cars hierbij alle waarborgen en voorwaarden met betrekking tot de software af, met inbegrip van alle impliciete waarborgen en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-schending.